تاریخ زن دستی رومیزی مدل GHP-130

تاریخ زن دستی رومیزی مدل GHP-130

جهت چاپ مشخصات از قبیل تاریخ تولید،انتقضا،قیمت و...